Analysis Group Privacyverklaring voor sollicitanten uit de EU en de UK

Laatst bijgewerkt: Augustus 2022

Over dit document

Welkom bij Analysis Group en bedankt voor uw interesse in onze organisatie! Analysis Group zet zich in om uw privacy te beschermen en te respecteren. In deze privacyverklaring voor sollicitanten (“Kennisgeving”) wordt uiteengezet hoe persoonlijke gegevens van sollicitanten en personen die aanwezig zijn bij rekruteringsevenementen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (“u”, “uw”) worden verzameld, gebruikt, gedeeld en anderszins verwerkt, en wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij bewaren.

Deze privacyverklaring is geen contract en creëert geen rechten of verplichtingen. Deze privacyverklaring is ook niet bedoeld ter vervanging van andere kennisgevingen of bekendmakingen die wij u kunnen verstrekken in verband met uw rol in onze organisatie, die in de plaats komen van eventuele conflicterende bekendmakingen in deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Wanneer wij in deze Kennisgeving de term “persoonsgegevens” gebruiken, bedoelen wij informatie die een persoon identificeert, met een persoon in verband brengt, beschrijft, uniek individualiseert, redelijkerwijs in verband kan worden gebracht of redelijkerwijs, direct of indirect, aan een persoon kan worden gekoppeld. Het omvat geen samengevoegde of geanonimiseerde informatie die wordt bijgehouden in een vorm die niet kan worden geassocieerd met of redelijkerwijs kan worden gekoppeld aan een individuele persoon.

Beheerder

Voor de doeleinden van de wetgeving inzake gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk, de EU en de lidstaten, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (“GDPR”) en de Britse Data Protection Act 2018 (“DPA”), zoals van toepassing, is de entiteit Analysis Group die een functie aanbiedt waarvoor u solliciteert de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De termen “Analysis Group”, “wij” of “ons” in deze Verklaring verwijzen naar deze entiteit.

De entiteiten van de Analysis Group in Europa zijn:

 • Analysis Group Ltd., 1 Angel Court, Londen EC2R 7HJ, Verenigd Koninkrijk
 • Analysis Group SRL, Robert Schumanplein 11, 1040 Brussel, België
 • Analysis Group SAS, 35 boulevard des Capucines, 75002 Parijs, Frankrijk

Als gevolg van de eigendoms- en managementstructuren (met HR-functies meestal gevestigd in de Verenigde Staten) van Analysis Group, treedt Analysis Group, Inc., een Amerikaans bedrijf geregistreerd in Massachusetts, op als gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en is het onderworpen aan de GDPR, de DPA en andere wetten inzake gegevensbescherming van lidstaten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten uit de EU en het Verenigd Koninkrijk. Analysis Group, Inc. is gevestigd te 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Verenigde Staten.

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen de hieronder beschreven persoonsgegevens meestal rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u persoonsgegevens invult in sollicitatieformulieren en motivatiebrieven of wanneer u op een sollicitatiegesprek komt. Wij kunnen ook bepaalde persoonsgegevens verzamelen van vorige werkgevers, referenties, recruiters en onze LinkedIn recruitersaccount waarmee wij u als potentiële kandidaat kunnen bekijken en contact met u kunnen opnemen. Daarnaast kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen via serviceproviders en andere derden die deze namens ons verzamelen, zoals communicatieproviders, roosterproviders en applicatieproviders (bv. iCIMS).

Wanneer wij persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen ten behoeve van het sollicitatieproces, verstrekt u de persoonsgegevens vrijwillig. U bent niet verplicht om deze informatie aan ons te verstrekken. De gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens zijn dat wij mogelijk niet in staat zijn om uw beroepskwalificaties te beoordelen of anderszins een volledig onderbouwde inschatting kunnen maken van uw geschiktheid voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd.

De verschillende soorten persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen:

 • contactgegevens, waaronder naam, e-mailadres(sen), telefoonnummers en postadres(sen);
 • gegevens over communicatie en interacties die wij met u hebben gehad;
 • biografische, educatieve en sociale informatie, waaronder:
  • uw naam, aanhef, geslacht, nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats;
  • uw overheidsidentificatienummers;
  • informatie die nodig is om vast te stellen of u in aanmerking komt om voor ons te werken, waaronder gegevens over uw visum en werkvergunning;
  • details over uw opleiding, waaronder de opleidingen die u hebt gevolgd en wanneer u die hebt gevolgd, diploma's, licenties, certificaten of andere onderwijskwalificaties die u hebt behaald, uw cijferlijsten of opleidingsgegevens, referenties van uw onderwijsinstellingen en, indien van toepassing, de verwachte afstudeerdatum;
  • resultaten van antecedentenonderzoeken en screening, zoals volgt:
   • voor Frankrijk en België: opleidingsverificatie, informatie over vroegere jobs en werkgevers, en identiteitscontrole;
   • voor het Verenigd Koninkrijk: opleidingsverificatie, informatie over voormalige jobs en werkgevers, identiteitsverificatie en, waar nodig vanwege de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd, het strafregister;
  • details over uw werkverleden en referenties van uw vorige werkgever(s);
  • Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: waar nodig vanwege de functie waarop u hebt gesolliciteerd, kunnen wij u vragen of u een strafblad hebt en, indien van toepassing, details over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen;
  • voor zover u deze informatie aan ons verstrekt, kunnen wij ook speciale categorieën van informatie (“gevoelige persoonsgegevens”) als volgt verwerken:
  • voor Frankrijk en België: informatie over handicaps en andere gezondheidsgerelateerde informatie of informatie die u verstrekt in verband met een aanvraag voor een accommodatie;
  • voor het Verenigd Koninkrijk: informatie over handicaps en andere gezondheidsgerelateerde informatie, informatie die u verstrekt in verband met een verzoek voor een accommodatie, of informatie over uw ras/etniciteit en religie;
  • web-gerelateerde informatie, zoals technische details over uw bezoek aan onze online diensten in logbestanden of analytische gegevens met betrekking tot uw gebruik en activiteit op onze online diensten. Raadpleeg voor meer informatie de “Website Privacy Statement” op de website van Analysis Group; en
  • alle andere persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld in uw sollicitatiegesprek of sollicitatie, cv, of andere ondersteunende documentatie.

Wij kunnen ook interne dossiers aanmaken en bijhouden die persoonsgegevens over u kunnen bevatten, zoals aantekeningen over de evaluatie van sollicitatiegesprekken.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken zijn onder andere:

 • het verstrekken van informatie aan u over Analysis Group en hoe het is om voor ons te werken (wanneer u hierom hebt gevraagd, wat kan gebeuren voordat u een formele sollicitatie hebt ingediend om voor ons te werken);
 • u te identificeren als potentiële kandidaat en uw sollicitatie voor een functie bij ons te beoordelen;
 • het verifiëren van de informatie die aan ons is verstrekt in verband met uw sollicitatie of die wij uit andere bronnen hebben ontvangen;
 • bepalen of u in aanmerking komt en geschikt bent voor de aangeboden functie of andere mogelijkheden bij ons, en om u een baan bij ons aan te bieden;
 • het vergemakkelijken van het wervings- en sollicitatieproces;
 • met u communiceren over de status van uw sollicitatie of andere mogelijkheden bij ons die voor u interessant kunnen zijn;
 • het beoordelen en verbeteren van de prestaties en het slagen van ons wervings- en aanwervingsproces;
 • uitvoeren van interne onderzoeken, audits, compliance, risicobeheer, oplossen van problemen en beveiligingswerkzaamheden;
 • het nakomen van contractuele verplichtingen tegenover u en derden;
 • het uitvoeren of beschermen van onze rechten en eigendommen en de rechten, eigendommen en persoonlijke veiligheid van onze medewerkers of anderen; en
 • het naleven van geldende wetten, regels, voorschriften, juridische procedures en overheidsonderzoeken, onder andere met betrekking tot belastingaangifte en immigratie.

Wij kunnen gevoelige persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • bepalen of iemand geschikt is om de taken uit te voeren die voor een bepaalde functie vereist zijn;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkvloer;
 • het beschermen en verdedigen van onze rechten of eigendommen, en/of de rechten of eigendommen en persoonlijke veiligheid van onze medewerkers of anderen;
 • alleen voor het Verenigd Koninkrijk: het registreren van het ras of de etnische afkomst van een sollicitant om te controleren of Analysis Group de wetgeving inzake gelijke kansen en/of antidiscriminatie naleeft; en
 • waar van toepassing, het voldoen aan wettelijke voorschriften.

Houd er rekening mee dat als u een aanbod van ons accepteert, wij de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld tijdens de sollicitatieprocedure, kunnen overdragen naar uw personeelsdossier bij ons. Onze verwerking van dergelijke persoonsgegevens is dan onderworpen aan de Privacyverklaring voor personeel uit de EU en het Verenigd Koninkrijk die op passende wijze aan u zal worden verstrekt.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de bovenstaande doeleinden omdat:

 • het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, waaronder onze commerciële belangen om Analysis Group op een professionele, duurzame manier te exploiteren, in overeenstemming met alle relevante wettelijke vereisten, het uitoefenen of verdedigen van juridische claims en andere legitieme belangen zoals uiteengezet in het hoofdstuk “Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken”;
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (zoals een arbeidsovereenkomst) of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijke overeenkomst;
 • wij uw vrij verstrekte, specifieke en expliciete toestemming hebben; en
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Voor zover wij gevoelige persoonsgegevens verwerken, kunnen wij ons baseren op uw uitdrukkelijke toestemming, of kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om de verplichtingen na te komen en specifieke rechten uit te oefenen op het gebied van tewerkstelling, of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of om een andere reden van algemeen belang.

Het delen van uw persoonsgegevens met anderen

Voor de doeleinden waarnaar in deze Kennisgeving wordt verwezen en op basis van de rechtsgronden voor verwerking zoals hierboven uiteengezet, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met bepaalde derden zoals hieronder uiteengezet:

 • Aangezien onze bedrijfsgroep wereldwijd actief is, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met Analysis Group, Inc. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbieden van gecentraliseerde recruitment- en HR-functies. In dat geval treden wij op als gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking met Analysis Group, Inc. Als u meer informatie wilt over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte “Contact”;
 • In veel gevallen is de mogelijke toekomstige manager die in lijn met u staat werkzaam bij een andere entiteit van Analysis Group, waaronder Analysis Group, Inc. (gevestigd in de Verenigde Staten) en Groupe D’Analyse Ltée (gevestigd in Canada). Als de beslissing over de aanwerving dus ook afhankelijk is van de deelname van een manager die in dienst is bij een andere entiteit van Analysis Group, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met die entiteit;
 • Agenten, contractanten en andere dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens ontvangen wanneer er een legitieme reden is voor het ontvangen van uw persoonsgegevens, met inbegrip van derden wanneer wij hen hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen in verband met onze recruitmentactiviteiten (zoals externe recruiters en aanbieders van antecedentenonderzoek). Aangezien wij uw persoonsgegevens op ons systeem opslaan en elektronisch met u kunnen communiceren, hebben dienstverleners die hosting- en communicatiediensten leveren mogelijk ook toegang tot uw persoonsgegevens. Voor zover dergelijke dienstverleners namens ons handelen, zullen wij ervoor zorgen dat (i) wij voldoende gegevensverwerkingsovereenkomsten hebben gesloten en (ii) zij alleen volgens onze instructies handelen;
 • Interne en externe auditors en andere onafhankelijke derden zoals advocaten;
 • Analysis Group kan persoonsgegevens bekendmaken aan derden wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (door een rechtbank, overheidsinstantie, wetshandhavingsinstantie of andere bevoegde autoriteit) of wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan de wet en redelijke verzoeken van autoriteiten; (ii) illegale activiteiten en schendingen van overeenkomsten of intern beleid op te sporen en te onderzoeken; en/of (iii) onze rechten en eigendommen en de rechten, eigendommen en persoonlijke veiligheid van onze medewerkers, bezoekers of anderen uit te oefenen of te beschermen.

In ieder geval zullen wij ervoor zorgen dat persoonsgegevens alleen openbaar worden gemaakt op een ‘need-to-know’ basis.

Internationale overdracht van gegevens

Sommige persoonsgegevens die wij over u verwerken, worden doorgegeven aan en opgeslagen op een locatie buiten het Verenigd Koninkrijk en/of de Europese Economische Ruimte (“EER”), waaronder in de Verenigde Staten. Bijkomende overdrachten kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt door personeel buiten het Verenigd Koninkrijk/EER dat voor ons of een andere entiteit van Analysis Group werkt, of wanneer persoonsgegevens worden verwerkt door een van onze leveranciers of verkopers die buiten het Verenigd Koninkrijk/EER is gevestigd of die gebruik maakt van gegevensopslagfaciliteiten buiten het Verenigd Koninkrijk/EER.

In de gevallen waarin een overdracht van gegevens naar een locatie buiten het Verenigd Koninkrijk/EER plaatsvindt, kan dit betekenen dat de gegevens worden overgedragen naar een land met een minder hoog niveau van bescherming van uw persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zullen wij ze daarom alleen overdragen op één van de volgende grondslagen:

 • wanneer de overdracht onderworpen is aan ‘passende waarborgen’ voor internationale overdrachten die worden voorgeschreven door toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld contractuele standaardclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en/of de Britse minister van Buitenlandse Zaken (indien van toepassing)). Wij beschikken met name over standaard contractuele clausules tussen entiteiten van Analysis Group gevestigd in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk en de entiteit van Analysis Group gevestigd in de Verenigde Staten;
 • een besluit van de Europese Commissie en/of van de UK Secretary of State bepaalt dat het land of gebied waarnaar de gegevens worden doorgegeven een passend beschermingsniveau biedt. In het bijzonder valt de doorgifte van persoonsgegevens door ons aan Groupe D’Analyse Ltée in Canada onder de adequaatheidsverklaring van de Europese Commissie over de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act (die ook is aangenomen door het Verenigd Koninkrijk); of
 • er specifieke situaties zijn waarin de overdracht is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben of wanneer de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat in uw belang is gesloten).

Als u meer informatie wilt over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER die volgens de Europese Commissie en/of de UK Secretary of State geen voldoende beschermingsniveau bieden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte “Contact”.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

Als u een aanbod van ons accepteert, kunnen de persoonsgegevens die wij tijdens de sollicitatieprocedure verzamelen, worden overgedragen naar uw personeelsdossier en worden bewaard in overeenstemming met onze Kennisgeving over privacy voor personeel uit de EU en het UK.

Als u niet door Analysis Group wordt aangenomen en als u niet verzoekt om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, bewaren wij uw sollicitatie en persoonsgegevens voor een periode van maximaal twee (2) jaar, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming om gebruik te maken van aanvullende vacatures bij Analysis Group.

Indien u heeft deelgenomen aan één van onze recruiting evenementen en u heeft ingestemd met het ontvangen van promotionele informatie over Analysis Group, zullen wij uw persoonsgegevens blijven verwerken, tenzij deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld of tenzij u zich uitschrijft voor het ontvangen van dergelijke promotionele informatie. Merk op dat als u zich uitschrijft voor het ontvangen van dergelijke promotionele informatie, wij uw e-mailadres zullen blijven opslaan in een suppressielijst om ervoor te zorgen dat u geen verdere promotionele communicatie zult ontvangen.

Sommige persoonsgegevens worden echter langer bewaard, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dergelijke persoonsgegevens worden verwijderd nadat de toepasselijke bewaarperiode is verstreken. De gebruikelijke bewaarperiode is tien (10) jaar.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit omvat verschillende technische en organisatorische maatregelen. Wij beoordelen regelmatig de effectiviteit en geschiktheid van de geïmplementeerde maatregelen om een voldoende hoog niveau van gegevensbescherming te garanderen, rekening houdend met nieuwe bedreigingen en standaarden en de variërende waarschijnlijkheid en ernst van incidenten die van invloed zijn op uw persoonsgegevens en uw rechten en vrijheden. Wanneer wij derden inschakelen om diensten aan ons te verlenen, zorgen wij ervoor dat deze derden ook passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Echter, geen enkel beveiligingssysteem is ondoordringbaar en wij kunnen de beveiliging van onze systemen niet 100% garanderen. In het geval dat persoonsgegevens onder ons beheer in het gedrang komen als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en u (als uw persoonsgegevens in het gedrang zijn gekomen) en/of de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten hiervan op de hoogte te stellen.

Uw rechten

U hebt de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • toegang krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren (recht op toegang), wat in het bijzonder betekent dat u het volgende kunt ontvangen:
  • bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en waar dat het geval is:
   • informatie over de soorten persoonsgegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en informatie over hoe wij de toepasselijke bewaartermijnen bepalen;
   • informatie over de categorieën van ontvangers met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen;
   • informatie over de bron van de persoonsgegevens als wij die gegevens niet van u hebben verkregen;
   • informatie over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en – indien van toepassing – de betrokken logica; en
   • een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • eisen dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben, corrigeren en aanvullen als de gegevens onjuist of onvolledig zijn, zonder onnodige vertraging (recht op rectificatie);
 • ons verplichten uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden zonder onnodige vertraging te wissen, zoals wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken, indien van toepassing, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt (recht op gegevenswissing);
 • eisen dat wij onze gegevensverwerking beperken, bijvoorbeeld wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist (recht op beperking van de verwerking);
 • uw persoonsgegevens die wij over u bewaren en die u ons hebt verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat dat hergebruik ondersteunt en dat u in staat stelt deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven of om overdracht van deze persoonsgegevens aan een derde te verzoeken (recht op gegevensoverdraagbaarheid);
 • bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tegen elke verwerking die is gebaseerd op onze legitieme belangen; als er echter dwingende redenen zijn om uw persoonsgegevens te blijven verwerken, zullen wij beoordelen of dit het geval is en u hierover informeren (recht op bezwaar).

Gelieve er rekening mee te houden dat de bovenstaande rechten niet absoluut zijn en dat wij gerechtigd kunnen zijn om verzoeken te weigeren als er uitzonderingen van toepassing zijn of als er niet is voldaan aan de vereisten om deze rechten uit te oefenen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de gegevens in het gedeelte “Contact”.

Wij moedigen u aan om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen hebt over privacykwesties om samen tot een oplossing te komen. U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit) (recht om een klacht in te dienen).

Voor bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten kunnen wij vertrouwen op uw toestemming (zoals wanneer wij u promotionele communicatie willen sturen). Als wij uw instemming nodig hebben, stellen wij u daarvan op de hoogte en leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van plan zijn te gebruiken en hoe wij van plan zijn deze te gebruiken. U hoeft ons geen toestemming te geven. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met uitwerking voor de toekomst. Gelieve er rekening mee te houden dat als u weigert toestemming te geven of uw toestemming intrekt voor het versturen van promotionele berichten, dit geen negatieve gevolgen zal hebben voor uw sollicitatie voor een job bij ons. Als u uw toestemming hebt gegeven en u wilt deze intrekken, neem dan contact op met het ‘Privacy Compliance Team’ op AGPrivacy@analysisgroup.com.

Als u niet langer promotionele berichten wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink in elk van deze berichten om u af te melden voor het ontvangen van verdere promotionele e-mails. U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte “Contact”.

Wijzigingen aan deze Kennisgeving

Wij kunnen deze Kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer wij deze Kennisgeving op een wezenlijke manier wijzigen, zullen wij de datum “laatst bijgewerkt” aan het begin van deze Kennisgeving bijwerken en u hiervan op passende wijze op de hoogte stellen voor zover dit relevant is voor uw aanvraag. Wijzigingen in deze Kennisgeving zijn van kracht wanneer ze op gepaste wijze zijn bekendgemaakt.

Contact

Indien u vragen hebt over deze Kennisgeving of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of als u uw rechten op grond van toepasselijke wetgeving wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met het ‘Privacy Compliance Team’ via AGPrivacy@analysisgroup.com.

 

Read our Website Privacy Statement
Read our Terms of Use
Read the Analysis Group Ltd. Privacy Notice (UK)
Read the Analysis Group srl Privacy Notice (Belgium)
Read the Analysis Group SAS Privacy Notice (France)
Read the Analysis Group Privacy Notice for EU and UK Job Applicants - English / Français
Read the Analysis Group Privacy Notice for California Job Applicants
Read the Groupe d’analyse / Analysis Group Privacy Notice for Québec Job Applicants - Français / English